Čarobni svijet u Rešetarima

DJEČJI VRTIĆ

07102022

Cijena vrtića od 01. listopada 2022. godine

 

sukladno već ranije najavljivanom povećanju cijena korištenja usluga smještaja djece u Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima, ovim putem Vas obavještavamo da je  Općinsko vijeće Općine Rešetari na sjednici održanoj krajem rujna 2022. godine donijelo novu Odluku o mjerilima za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, koja se primjenjuje od 01. listopada 2022. godine.  

Dječji vrtić financira se iz općinskog proračuna Općine Rešetari, koja je i osnivač vrtića, te sudjelovanjem roditelja – korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića. Dosadašnja ekonomska cijena više nije bila dostatna za pokriće osnovnih troškova, te je osnivač dao prijedlog povećanja cijene vrtića koji je i usvojen.

Po prvi puta od 2011. godine, kada je dječji vrtić osnovan, mijenja se iznos sudjelovanja roditelja u cijeni plaćanja redovitog programa. Do ovih izmjena, roditelji su cjelodnevni program boravka djece financirali s 33%, a razliku je sufinancirala Općina Rešetari. Za poludnevni boravak djece roditelji su financirali 22%, a Općina 78% ekonomske cijene.

Od listopada 2022. godine provodi se samo program cjelodnevnog boravka, a nova ekonomska cijena za korištenje redovitih programa koji se provode u Dječjem vrtiću iznosi 2.200,00 kn.

Tako od 1. listopada 2022. godine roditelji, s prebivalištem na području Općine Rešetari, sudjeluju sa 750,00 kn mjesečno u cijeni korištenja usluga dječjeg vrtića, odnosno s 34% od ukupne ekonomske cijene. Roditelji djece s prebivalištem na području drugih jedinica lokalne samouprave plaćat će veću cijenu za korištenje usluga boravka u  dječjem vrtiću, ukoliko im njihova jedinica lokalne samouprave ne bude sufinancirala trošak boravka u dječjem vrtiću.

Razlozi neizbježnog povećanja cijene očituju se kroz povećane troškove poslovanja vrtića uslijed povećanja cijene energenata, gdje su povećanja išla do 300%, namirnica i prehrane, komunalnih i materijalnih usluga kao i poštivanja odredbi pedagoških standarda koji se moraju ispuniti.

Više detalja možete pronaći u predmetnoj Odluci.

S poštovanjem,

 

RAVNATELJICA

Valentina Ivanišević, v.r.

 

 

DOKUMENT ODLUKE