03112021

Radno mjesto


 REŠETARI, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; reizbor


 20 sati tjedno


 Nema smještaja


 Bez naknade


 3.11.2021.


 10.11.2021.


 

Posloprimac


 Viša ili prvostupanjska


 5 godina


Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavak 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 I 98/19)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

• ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i

• koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.


Uz  vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

• životopis (vlastoručno potpisan)

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika);

• dokaz o  državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);

• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13):

  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
  • potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci;


U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od 3.11.2021. do 10.11. 2021. godine.

Prijave se podnose preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ  ČAROBNI SVIJET  U REŠETARIMA, Vladimira Nazora 17/A, Rešetari 35400 Nova Gradiška, s naznakom «NE OTVARAJ –  natječaj za ravnatelja/icu».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić Čarobni svijet  u Rešetarima, u slučaju potrebe, zadržava pravo provođenja testiranja za kandidate koji imaju valjanu prijavu. Vrijeme  i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na internetskoj stranici Dječjeg vrtića  Čarobni svijet  u Rešetarima.

Natječaj je objavljen na HZZ i oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Čarobni svijet  u Rešetarima.

Upravno vijeće dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili neprihvaćanja.

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima vrtića.


 

Poslodavac


 Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima


 pisana zamolba: VLADIMIRA NAZORA 17A, REŠETARI