07052019

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisalo je  natječaj za  upis djece u redovni program i program predškole za pedagošku  godinu 2019./2020.
Upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web stranici Općine Rešetari ili se javiti osobno u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari  ( telefon: 367-231).
Upisi traju od 06. svibnja do 06. lipnja 2019. godine.


 

Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020. otvoren je u vremenu od 06.05.2019. do 06.06.2019.g. Primaju se prijave za starosnu dob djece od dvije godine do polaska u školu.

 Za prijavu na natječaj roditelj/skrbnik dužan je priložiti:

 • zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u vrtiću, a dostupan je i na Internet adresi resetari.hr. )
 • ostalu dokumentaciju 

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi te Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima.

 Prioriteti za upis djece su: 

 • Djeca roditelja/skrbnika invalida domovinskog rata
 • Djeca samohranih roditelja/skrbnika
 • Djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • Djeca u udomiteljskoj obitelji
 • Djeca koja žive s oba zaposlena roditelja/skrbnika
 • Djeca u godini prije polaska u školu
 • Djeca iz obitelji težeg zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja, teža bolest u obitelji)
 • Djeca čiji je jedan roditelj/skrbnik zaposlen
 • Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

 Napomena:

Za potvrdu nastavka korištenja usluga dosadašnji korisnici  dužni su dostaviti obrazac zahtjeva za nastavak korištenja usluga.

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaje se svaki radni dan u natječajnom roku u vremenu od 8,00 – 15,00 sati u Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima ili  poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima

Matije Gupca 29

35403 Rešetari 

Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta kao i dokumentacije u prilogu.

Komisija je dužna u roku od trideset dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić objaviti odluku o rezultatima upisa. Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Vrtića.

DOKUMENTI ZA UPIS


ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA


ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA


PROGRAM PREDŠKOLE