22092020
Dječji vrtić Čarobni svijet Rešetari nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN br. 17/19) ,kojim se prenosi Direktiva (EU)2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.dvcarobnisvijet.hr.   STUPANJ USKLAĐENOSTI Ova internetska stranica je već
04022020
Dajana Trkulja, odgajatelj u dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama i vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kontakt podaci: telefon: 035/367-231 e-mail: vrtic@resetari.hr  
1