19052023

Poštovani roditelji/skrbnici,

 

Obavještavamo Vas da će se upisi djece u redoviti cjelodnevni program i program predškole za pedagošku 2023./2024. godinu u Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima provoditi isključivo u razdoblju od 23.05.2023. do 02.06.2023. kada će biti objavljen Javni poziv za upis djece.

Zahtjevi za upis djece (potpisani od strane oba roditelja/skrbnika),  zajedno s pripadajućom dokumentacijom, podnose se putem elektroničke pošte na mail: vrtic@resetari.hr , osobno ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima, Vladimira Nazora  17 A, 35403 Rešetari, s naznakom „ za upis“.     

Rezultati upisa u redovnom upisnom roku objavljuju se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, te na mrežnoj stranici vrtića  www.dvcarobnisvijet.hr, do kraja lipnja 2023. godine.

 

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni nakon isteka roka za žalbe te će biti objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjeg vrtića.

 

Uz zahtjev za upis bit će potrebno  priložiti upisnu dokumentaciju, odnosno dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, a propisanu Pravilnikom o upisima djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić, i to:

-    za dijete s prebivalištem na području Općine Rešetari - presliku osobne iskaznice     
     djeteta i oba roditelja ili potvrde o mjestu prebivališta MUP-a ili elektronički zapis o   
     aktivnom prebivalištu iz evidencija MUP-a

  • za dijete oba zaposlenih roditelja – elektronički zapis/potvrdu o podacima iz matične evidencije HZZMO-a o zaposlenju svakog roditelja, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
  • za dijete samohranih roditelja – presliku smrtnog lista za preminulog roditelja, presliku rješenja Zavoda za socijalni rad da sam uzdržava dijete ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
  • za dijete jednoroditeljskih obitelji – presliku presude o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelji ne živi u zajedničkom kućanstvu, odnosno odgovarajuću potvrdu nadležnog Zavoda za socijalni rad o roditeljskoj skrbi
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji – presliku rješenja/potvrde Zavoda za socijalni rad da je dijete u udomiteljskoj obitelji, sudska odluka i sl.
  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – presliku rješenja o statusu invalida Domovinskog rata ili potvrdu nadležnog tijela
  • za dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – preslika rješenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • za dijete s teškoćama u razvoju – Rješenje /nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi, medicinsku dokumentaciju i ostalo
  • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete mlađe od 18 godina presliku rodnih listova ili izvoda iz matice rođenih za svako dijete
  • za dijete roditelja koji primaju dječji doplatak ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu ili rješenja roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.

 

              Zamjenica ravnateljice:
                    Dajana Trkulja, v.r.